Codzienne troski o sprawiedliwe rozwiązania w edukacji

Beata Krawiec

Equitable Education: Everyday Concerns

The article explores the concepts of justice proposed by economists, philosophers, geneticists, lawyers, psychologists, theologians and other theorists and professionals. It argues that while the idea of justice is constant, the concepts of justice differ widely. This is why it is so challenging to implement equitable education in our times.

Key words: justice, the idea, education

Codzienne troski o sprawiedliwe rozwiązania w edukacji

Artykuł przedstawia analizę koncepcji sprawiedliwości, które zostały przygotowane przez ekonomistów, filozofów, genetyków, prawników, psychologów, socjologów, teologów etc. Zaprezentowane w nim treści przekonują, że idea sprawiedliwości jest stała, natomiast jej koncepcje różne. Dlatego tak trudno współcześnie zapewnić sprawiedliwe rozwiązania w edukacji.

Słowa klucze: sprawiedliwość, idea, edukacja

Otwórz Artykuł