Skillful Imitators and Excellent Craftsmen. European Opinions on Chinese Art and the Image of China in Europe from the 17 to the 19 c.

Izabela Kopania

Zręczni imitatorzy, doskonali rzemieślnicy. Europejskie narracje na temat sztuki chińskiej a wizerunek Chińczyków w okresie od 17. do 19. wieku

Artykuł jest poświęcony opiniom na temat sztuki chińskiej formułowanym przez europejskich odbiorców w dobie nowożytnej i w 19. wieku. Podstawę źródłową tekstu stanowią wzmianki oraz dłuższe refleksje poświęcone architekturze, rzeźbie, malarstwu oraz sztukom dekoracyjnym, zawarte w różnego rodzaju przekazach dotyczących Chin: pismach jezuitów, relacjach z poselstw handlowych, jak też encyklopediach, słownikach i wydawnictwach kompilowanych w Europie przez autorów, którzy nigdy nie przekroczyli granic Starego Kontynentu. Rozważania są inspirowane uwagami Craiga Clunasa na temat tego, w jaki sposób heglowska w genezie dychotomia dynamicznego Zachodu i biernego Wschodu warunkowała sposób, w jaki o sztuce chińskiej pisali wybitni 20-wieczni europejscy i amerykańscy historycy sztuki. Podobny tok myślenia i formułowanie opinii na temat różnych gałęzi sztuki chińskiej w oparciu o uprzedzenia funkcjonujące w zbiorowej wyobraźni ma o wiele dłuższą tradycję. Opinie Europejczyków na temat sztuki chińskiej były generalnie nieprzychylne i często odzwierciedlały ogólne nastawienie Europejczyków do Chińczyków. Obiektom malarstwa czy rzeźby zarzucano braki w operowaniu perspektywą i światłocieniem, a w wypadku opracowania postaci nieudolność w oddaniu bryłowatości figury. Badacze słusznie zaznaczają, iż sądy te były w znacznej mierze warunkowane formacją intelektualną Europejczyków, wychowanych na tradycji antyku grecko-rzymskiego i włoskiego renesansu. W mojej opinii walentne oceny formułowane przez Europejczyków były determinowane także funkcjonującymi w Europie stereotypami na temat Państwa Środka i jego mieszkańców. Przyglądając się temu, w jaki sposób utarte sądy na temat Chińczyków przejawiały się w wypowiedziach Europejczyków na temat sztuki chińskiej skupiam się na architekturze, malarstwie i porcelanie, trzech gałęziach sztuki, które w europejskim systemie sztuk zajmują różne pozycje. Przekonanie o dawności Cesarstwa, jego stagnacji wynikającej z wierności tradycji, utożsamianie Chińczyków ze zręcznymi naśladowcami niezdolnymi do pracy twórczej, kłamcami żądnymi zysku i ksenofobiczną grupą zamkniętą na świat zewnętrzny w znacznej mierze warunkowało charakter narracji na temat sztuki.

Słowa kluczowe: sztuka chińska, historiografia sztuki, stereotypy na temat Chińczyków, historia sztuki chińskiej