Regarding a Certain Axiological “Paradox” of the New Silk Road

Leszek Kopciuch

O pewnym aksjologicznym “paradoksie” Nowego Jedwabnego Szlaku

Pierwszym celem artykułu jest ogólne wskazanie aksjologicznych problemów do przebadania, które nasuwają się w kontekście projektu Nowego Jedwabnego Szlaku. Celem drugim jest bardziej szczegółowa analiza pewnego paradoksu, który pojawia się w wymiarze związanych z projektem wartości jego celu, wartości instrumentalnych oraz wartości otoczenia (środowiska). Na bazie opisu fenomenologicznego proponuję pięć wyjaśnień (rozwiązań) tego paradoksu. Podstawą dla analizy jest przede wszystkim dokument Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road.

Key words: value, New Silk Road, axiological paradox, axiological foundations, basic values

Otwórz Artykuł