New Silk Road and Its Cultural Implications for Europe in the 21st Century

Monika Banaś

Nowy Jedwabny Szlak oraz jego kulturowe implikacje dla Europy XXI wieku

Polska oraz inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej stają się obiektem rywalizacji między Chinami a USA. Z jednej strony jesteśmy adresatami zaproszenia do grupy tzw. 16+1, z drugiej zdajemy się ulegać lobbingowi optującemu za przyjęciem CETA (a docelowo, niewykluczone, także TTIP — zapewne pod nieco zmodyfikowaną nazwą). Obie propozycje handlowe (lub innymi słowy: umowy), wschodnia i zachodnia, miałyby zaspokajać oczekiwania stron kontraktu, zabezpieczać partykularne interesy partnerów oraz umacniać (uzależniać?) związki międzypaństwowe, a w dalszej kolejności — związki między podmiotami gospodarczymi (m.in. firmami, a także indywidualnymi konsumentami). Istotnym jest pytanie o formy tej współpracy, jej intensywność, koszty (nie tyle finansowe, ile kulturowe) oraz możliwe skutki w dającej się przewidzieć przyszłości, czyli w drugiej połowie XXI wieku. Z naszej perspektywy kluczowym problemem wydaje się kwestia Europy, a w szczególności Polski oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jako swoistej areny, na której dwa globalnie dominujące podmioty, już w tej chwili od siebie uzależnione i równocześnie z sobą rywalizujące (USA oraz Chiny), będą próbowały dokonać konfrontacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

Key words: China, USA, Europe, cultural and economic rivalry

Otwórz Artykuł