Natural Gas Energy Security in China

Jan Bejkovský, Nicola Andrsová

Bezpieczeństwo oparte na gazie naturalnym w Chinach

Artykuł skupia się na kwestii chińskiego naturalnego gazu i związanej z nim polityce bezpieczeństwa. Tekst opiera się na paradygmacie kapitalizmu państwowego i definiuje ramy instytucjonalne PRC. Analizuje ich manifestacje w polityce energetycznej. Według tego paradygmatu, chiński rząd definiuje strategiczne cele i znacząco wpływa na zachowania oraz decyzje SOE i innych aktorów. Następnie rozpatrywana jest obecna sytuacja w sektorze gazy naturalnego będącego sektorem kluczowym dla celów państwa podług planów 12- i 13-letnich. Nadto, artykuł bada instytucjonalne zakotwiczenie sektora biorąc pod uwagę poziom zdominowania poszczególnych agend przez kontrolę ze strony rządu. Powstaje pytanie, w jakim stopniu spełniane są cele rządowe i w jaki sposób realizują się powiązania między rządem a SOE w sektorze energetycznym. Artykuł ostatecznie pragnie dowieść istnienia międzynarodowej kooperacji Chin z sąsiednimi krajami potrzebującymi zapasów gazu i wskazuje na połączenie między Nowym Jedwabnym Szlakiem a kwestią energetycznego bezpieczeństwa Chin.

Key words: state capitalism, China, energy security, natural gas

Otwórz Artykuł