China Expands Tianxiaism Along the Modern Silk Road

Balázs Sárvári

Ekspansja chińskiej idei “Tianxia” wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku

Kwintesencją NSJ, obecnie nazywanego Drogą Jednego Pasa (OBOR) jest idea ekspansji chińskiego postrzegania porządku światowego jako celu normatywnego. Pojęcie NJS stanowi tu przykład chińskiej polityki zagranicznej w dobie globalizacji oraz wyłaniania się wielobiegunowego porządku świata. Innymi słowy, jest ona odzwierciedleniem idei Tianxia. Inicjatywa, jakiej się obecnie przyglądamy, przynosi korzyści zarówno Chinom, jak i Europie, oferując więcej możliwości kooperacji i wzmacniania wspólnych zasad stanowienia porządku światowego. Byłaby to międzynarodowa przyjacielska wspólnota charakteryzująca się tak zachodnimi jak i chińskimi wpływami. Takie są długodystansowe zamierzenia OBOR. Przede wszystkim, wysiłki Chin skupiają się na rozwoju ich sąsiadów zachodnich i na konstruowaniu materialnej infrastruktury pomagającej w negocjacjach oraz w utrzymaniu pokoju w krajach tranzytu. Stąd też trasy oraz kształt końcówki europejskiej Szlaku Ekonomicznego pozostają sprawą drugorzędną. W artykule tym, skupiam się na głównej roli jaką odgrywa OBOR w planowaniu polityki ekonomicznej i stawiam tezę, iż jego rzeczywistym celem nie jest redukcja kosztów, lecz implementacja pewnego chińskiego planu globalnego.

Key words: China, globalization, global governance, Tianxia, One Belt, One Road, Silk Road, world order, confucianism, taoism, legalism

Otwórz Artykuł