“Us and Them”: Studies of the Hierarchy of Opposites of the Global Business Communication Settings and Cultures and Binary Structures in Intercultural Communication Theories

Fee-Alexandra Haase

„My i Oni”. Studia nad hierarchią przeciwieństw w ustaleniach globalnej komunikacji i kulturze biznesowej oraz struktury binarne w międzykulturowych teoriach komunikacji

Binarność jako kierunkowe pojęcie porządku światowego jest czymś bardzo powszechnym w różnych kulturach. W artykule tym spojrzymy na wpływ binarnych konceptów komunikacji biznesowej. Pokażemy, że struktury binarne w komunikacji biznesu stanowią pomocne narzędzie jej analizy. Struktury binarne nie są elementami takiej komunikacji per se. W badaniach stanowią one przedmiot krytycznych komentarzy a także zabiegów dekonstrukcyjnych w ramach perspektywy postmodernistycznej. Tu krytykuje się je za uwikłanie w podejście strukturalistyczne. Struktury binarne prezentują sobą system odniesień dla kognitywnego i metodologicznego ujęcia ze strony badacza. Są również selektywne i nie mogą być reprezentatywne. Krytyka takich struktur pokazuje, że antycypują one całe rusztowanie badawcze oraz przedmiot badania. W tekście omówimy stan badań nad tym zjawiskiem oraz sposoby konceptualizowania komunikacji w ramach międzynarodowych kultur biznesu.

Słowa kluczowe: komunikacja globalna, kultura biznesu, struktury binarne

Otwórz Artykuł