Time-space and the global network of virtually controlled ambiguity in William Gibson’s Bigend Trilogy

Julia Nikiel

Czasoprzestrzeń i globalna sieć wirtualnie kontrolowanej niejasności w Trylogii Bigend Williama Gibsona

Artykuł poddaje analizie fabularyzacje kompresji czasoprzestrzeni w Trylogii Bigend Williama Gibsona. Stawiając tezę, iż według Gibsona post-kompresyjna zmiana tak w odczuwaniu jak i w sposobie przedstawiania rzeczywistości globalnej jest wynikiem zacierania się odrębności kategorii pojęciowych odnoszących się do rozumienia czasu i przestrzeni, artykuł rozwija Gibsonowskie spojrzenie na koncepcję czasu jako „absolutnego przepływu” oraz ontologiczne znaczenie jakie przypisuje on procesowi tzw. ewersji czasoprzestrzeni. Zdaniem Gibsona, uwirtualnienie i usieciowienie rzeczywistości globalnej oraz wyłonienie się na ich skutek społeczeństwa kontroli zmienia, a być może nawet zagraża postrzeganiu świata, kształtowaniu tożsamości, oraz poczuciu przynależności i sprawczości nie tylko bohaterów Trylogii, ale także większości współczesnych mieszkańców rzeczywistości globalnej.

Słowa klucze: William Gibson, Trylogia Bigend, nierozróżnialność, czasoprzestrzeń, sieć, rzeczywistość wirtualna, społeczeństwo kontroli

Otwórz Artykuł