Social criticism of the powers of taste in a global and local perspective: An essay on urban aesthetics and class setup

Piotr Jakub Fereński

Społeczna krytyka władz gustu w perspektywie globalnej i lokalnej. Esej o estetyce miejskiej i klasowości

Artykuł poświęcony jest refleksji nad dyspozycyjnością społeczną i estetyczną otwartością architektury. Autor przypatrując się modernizmowi, zastanawia się komu służyły powstające w jego ramach estetyki oraz rozwiązania funkcjonalne. Pyta o ich uniwersalność, globalny zasięg, znaczenie jakie posiadały dla myślenia o wspólnotowym charakterze przestrzeni — o kolektywności i społecznych podziałach w obszarze miasta.

Keywords: class setup, urban aesthetics

Otwórz Artykuł