The Construction of ‘Globalized Communication’: The Framework of ‘Frames’, ‘Borders’ and ‘Terms’ for Communicative Discourse as Setting of Digitalized Mass Media Presentations of Global Organizations

Fee-Alexandra Haase

Konstrukcja ‘zglobalizowanej komunikacji’: Rama pojęciowa „ram”, „granic” i „kategorii” dla dyskursu komunikatywnego komunikacji jako środowiska/tła dla przedstawiania globalnych organizacji w cyfrowych środkach masowego przekazu

‘Globalizacja’ od końca dwudziestego wieku stała się jednym z najbardziej interdyscyplinarnych tematów w obrębie kultury, polityki oraz ekonomii. Artykuł skupia się na terminologii związanej z globalizacją, funkcjonującej w przystających do niej teoriach i wśród praktyków ‘globalizacji’. Pojęcie ‘globalizacji’ jest ważne dla istniejącego współcześnie środowiska politycznego i gospodarczego. W niniejszym artykule skupiamy uwagę na mentalnych pojęciach i terminach językowych w języku angielskim jako środkach dyskursów dotyczących ‘globalizacji’. Stanowią one ramę dla procesu ‘globalizacji’, który możemy zaobserwować w komunikacji we współczesnych środkach masowego przekazu. Dyskurs dwudziestego pierwszego wieku jest formą komunikacji, która przyczynia się do ‘globalizacji’ jako pojęcia o ogromnej sile. Dyskurs ten jest to również specyficzne i selektywne kategorie elementów konceptualnych. Będziemy analizować specyficzne cechy dyskursu w mass mediach dwudziestego pierwszego wieku i zademonstrujemy specyficzne cechy charakterystyczne zglobalizowanej komunikacji, której celem jest przekraczanie tradycyjnych granic. Rama pojęciowa ‘globalizacji’ generuje również zbiór kategorii, które pozwalają nam na posiadanie dyskursu o globalizacji. Wykażemy, że owa rama pojęciowa zbudowana jest z pojęć lingwistycznych, które opisują wszechobecność dóbr niematerialnych takich jak treść komunikacji, jak również dóbr materialnych jako część ekonomii.

Otwórz Artykuł