“The ongoing life of native cultures”. Non-Europeans and the globalized humanities

Ewa Łukaszyk

„Życie miejscowych kultur toczy się dalej”. Ludy pozaeuropejskie a zglobalizowana humanistyka

Celem artykułu jest postawienie i rozważenie serii pytań nasuwających się w związku z aktualnymi przemianami w światowej przestrzeni akademickiej. Jeśli możliwa jest światowa humanistyka transkulturowa, to jak należałoby oceniać jej korzyści i zagrożenia, patrząc z perspektywy kultur pozaeuropejskich, ich literatur i języków stojących częstokroć na granicy zapomnienia? Punktu wyjścia do tych rozważań dostarcza praca Davida Damroscha, a w szczególności rozdział poświęcony poezji nahua. Konkluzja zmierza do ukazania powszechności włączania się przedstawicieli kultur pozaeuropejskich do globalnej przestrzeni akademickiej, której aspekty korzystne przeważają nad obecnymi w niej zagrożeniami utraty tożsamości.

Otwórz Artykuł