Accounting for the Complexity of Globalization: “Rhizome”, Systems, History, and Self-Organization

Adam Nobis, Wojciech Kruszelnicki

Jak wyrazić złożoność globalizacji? „Kłącze”, systemy, historia i samoorganizacja

Nasze rozważania dotyczą charakteru złożoności globalizacji. Korzystając z wybranych prac i badań przedstawiamy ją jako złożony układ powiązań zachodzących pomiędzy rozmaitymi zjawiskami globalnymi. Analizując charakter tej złożoności wskazujemy na jej kłączowy, sieciowy, systemowy, historyczny i samoorganizacyjny charakter. W konkluzji piszemy o potrzebie dalszych badań empirycznych i teoretycznych.

Otwórz Artykuł